"Det pågår en förändring i Uppsala"

Just nu pågår en lägesindelning av Uppsala och det mest eftertraktade läget i staden har till stor del flyttats från Stora Torget till området kring resecentrum. Jimmie Nordensky på NAI Svefa analyserar Uppsalas lokalhyresmarknad.

Skriven av Jimmie Nordensky, NAI Svefa 2015-12-09 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Jimmie Nordensky, NAI Svefa
Bild: NAI Svefa


Uppsala är en tillväxtstad och en av de viktigaste universitetsstäderna med goda kommunikationer och ett väl utvecklat näringsliv. I och med att Uppsala växer både befolkningsmässigt och tillväxtmässigt så är även stadens lokalhyresmarknad attraktiv. Uppsalas fastighetsmarknad är en stabil mark­nad som oavsett konjunkturläge under en längre period präglats av relativt måttliga hyresförändringar. Detta delvis beroende på att arbetsmarknaden i Uppsala är något min­dre konjunkturkänslig än på många andra orter då en stor andel arbetstillfällen finns inom den offentliga sektorn, speciellt inom undervisning­ och vårdsektorn där Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset är stora arbetsgivare. I Uppsala har även ett flertal olika statliga myndigheter sitt säte och arbets­marknaden kan sägas vara en del av Storstock­holm med närhet till både Stockholm och Arlanda. Sammantaget genererar detta en långsiktig och stabil efterfrågan på lokaler i Uppsala.

Inget unikt för Uppsala


Moderna, yteffektiva lokaler i centrala lägen är det som främst efterfrågas på lokalhyres­marknaden, och det är inte något som är unikt för Uppsala. Vakanser finns främst i omoderna lokaler i sämre lägen. Under de senaste åren har en ökning i hyresnivåerna kunnat konstate­ras som resultat av en svagt stigande efterfrågan, och detta särskilt för moderna och centralt belägna kon­torslokaler. De ökade hyresnivåerna har gjort att allt fler fastighetsinvesterare fått upp ögonen för Uppsala. Ökade hyresnivåer har även medfört att fler aktörer planerar att uppgradera befintliga kontor till moder­nare kontor av bättre standard. Hyresnivåerna förvän­tas fortsätta stiga under den närmaste tiden, tillsam­mans med att hyresgästerna ställer krav på en bättre produkt.
Artikelbild

Förändring av lägesindelningen


Det pågår en förändring av lägesindelningen i Uppsala. Det mest eftertraktade läget i staden har till stor del förflyttats från Stora Torget till området kring resecen­trum. Det är främst runt resecentrum som nya kom­mersiella ytor har skapats de senaste åren. Skanskas nybyggnadsprojekt Juvelen och Klöverns utveckling av det gamla Postenhuset är två projekt som har flyttat fokus från Stora Torget till resecentrum. Det finns för­väntningar om höga hyresnivåer i området vilket för Uppsala kan bli toppnoteringar. Resecentrum har ett bra kommunikationsläge precis vid Uppsalas central­ station, något som prioriteras av hyresgästerna dels ur ett kommunikationsperspektiv men även ur miljösyn­ punkt då en växande miljömedvetenhet gör att man prioriterar lägen som gör de kollektiva färdmedlen till det smidigaste alternativet.
"Moderna, yteffektiva lokaler i centrala lägen är det som främst efter­ frågas."
Även Uppsala Science Park är ett område med stor aktivitet. Vasakronan tecknade nyligen ett 20-­årigt avtal med Landstinget om cirka 10 000 kvadratmeter i deras nybyggnadsprojekt Hubben, en kontorsbyggnad med planerad byggstart vid årsskiftet. Mycket av det som byggs miljöcertifieras på de högsta möjliga nivå­ erna. Både Juvelen och Hubben planeras att bli certifie­rade enligt Leed:s högsta nivå Platinum, vilket återigen speglar det ökade miljötänket hos fastighetsägare och hyresgäster.

För en fortsatt positiv utveckling för näringslivet och därmed för hyresmarknaden i Uppsala krävs att bostadsbyggandet håller jämn takt med befolknings­ utvecklingen. Enligt kommunen kommer befolkningen öka från dagens cirka 207 000 till 250 000 år 2030, vilket innebär knappt 3 000 nya invånare per år. Att klara en sådan ökning förutsätter att bostadsmarknaden fortsätter att utvecklas i positiv riktning och att kommunen arbetar aktivt med att bereda ny mark för bostäder och kommersiella ändamål. Lokalytor måste kontinuerligt skapas och utvecklas för att bibehålla ett Uppsala som är dynamiskt.

Sök lediga lokaler i Uppsala!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala Långsiktig och stabil efterfrågan på lokaler i Uppsala Långsiktig och stabil efterfrågan på lokaler i Uppsala Wirdenius till Fastighetsmarknadsdagen Wirdenius till Fastighetsmarknadsdagen Flyttar från Stockholm till Uppsala Flyttar från Stockholm till Uppsala Uppsalas stationsområdes stora lyft Uppsalas stationsområdes stora lyft Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad