Vi värnar om din integritet

För Lokalförlaget i Göteborg AB (”Lokalförlaget”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Lokalförlaget behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Lokalförlaget behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Lokalförlaget skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Lokalförlaget har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy
Så här behandlar Lokalförlaget dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur Lokalförlaget behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lokalförlaget i Göteborg AB org.nr. 556545-1134, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Lokalförlaget dina personuppgifter?

Lokalförlaget samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du prenumererar på eller tecknar abonnemang avseende våra nyhetsbrev, när du eller ditt företag tar kontakt med oss för att annonsera via vår hemsida, när du ansöker om arbete hos oss eller när du i övrigt använder dig av Lokalförlagets olika tjänster.

Lokalförlaget kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från till exempel Skatteverket och andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?

Lokalförlaget behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, id-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Lokalförlaget eller som i övrigt är nödvändig för att Lokalförlaget ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Lokalförlaget personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Lokalförlaget för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig,
  • för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Lokalförlaget och vår service i övrigt gentemot dig,
  • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
  • för att skicka relevant information och erbjudanden om Lokalförlagets olika tjänster och arrangemang såsom seminarier samt att skicka nyhetsbrev,
  • för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster via vår digitala inbetalningsplattform,
  • för att hantera möjliga betalningsförsummelser,
  • för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen,
  • för att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt och för dig,
  • för intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt kundnummer,
  • för att hantera och administrera arbetsansökningar.
När har Lokalförlaget rätt att behandla dina personuppgifter?

Lokalförlaget har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Lokalförlagets åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Lokalförlaget. Lokalförlaget kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Lokalförlaget och Lokalförlagets personuppgiftsbiträden. Lokalförlaget lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Lokalförlaget inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Lokalförlaget vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Lokalförlaget överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Lokalförlaget dina personuppgifter?

Lokalförlaget sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att Lokalförlaget ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Lokalförlaget har sparat om dig (registerutdrag). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Lokalförlaget kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Lokalförlaget behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Lokalförlaget i Göteborg AB, Trädgårdsgatan 1, 411 08 Göteborg, Sverige.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Lokalförlaget arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Lokalförlagets webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Lokalförlaget använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats www.lokalnytt.se .

Uppdatering av denna integritetspolicy

Lokalförlaget gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.lokalnytt.se .

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Lokalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg
Sverige

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018.