"Snabb tillväxt ställer krav på nya verksamhetslokaler"

Claes Du Rietz på Mäklarhuset skriver om ett växande Uppsala och hur man tillgodoser behovet av verksamhetslokaler.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-09-14 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Claes Du Rietz.
Bild: Nicklas Tollesson


Stadens snabba tillväxt på bostadssidan ställer även krav på nya verksamhetslokaler. När staden växer och det byggs så många bostäder behövs det fler lokaler för kontor, handel, industri och lager. Centralt är ett flertal kontorsprojekt avslutade och fullt uthyrda och i dagsläget finns knappt några vakanser alls i de centrala delarna av Uppsala. Inte förrän pågående projekt som Cykelfabriken, Kungspassagen och Juvelen blir färdigställda kan vi förvänta oss förflyttningar som tillskapar vakanser även i det äldre beståndet. Nedan kommer jag ta upp några av de projekt som har påbörjats eller kommer att påbörjas inom en snar framtid samt kommunens planer för att tillskapa ytterligare möjlighet för verksamhetslokaler i anslutning till de centrala delarna av Uppsala.

Produktioner centralt


I centrala Uppsala pågår fortfarande produktion av moderna kontorslokaler. I-hus totalrenovering av en av byggnaderna som tillhörde AB Nymans Verkstäder (sedermera Nymansbolagen AB) med namnet Cykel­fabriken på Väderkvarnsgatan med kontorslokaler om 4 000 kvadratmeter blir klar hösten 2019. Castellums produktion Kungspassagen i hörnet Kungsgatan/S:t Persgatan om 8 000 kvadratmeter färdigställs 2018 och Juvelen vid Uppsala centrals södra uppgång som uppförs av Skanska om totalt 10 000 kvadratmeter (7 500 kvadratmeter kontor) färdigställs även den 2018. Utöver dessa projekt har Uppsala kommun återupptagit planerna på att bygga ut det nuvarande stadshuset. Enligt planen ska stadshuset fördubblas från dagens 10 000 kvadratmeter och stå klart 2020. Sedan har Vasa­kronan köpt exploateringsyta i kvarteret Fjalar där de planerar kommersiella ytor om 13 000 kvadratmeter varav 11 000 kvadratmeter av dessa ska inrymma kontor och resterande 2 000 kvadratmeter i markplan centrumverksamhet.

Främre Boländerna


För att tillgodose kommande behov av ytterligare byggnation av centrala verksamhetslokaler har Uppsala kommun tagit fram ett strukturprogram för Främre Boländerna med målsättning att omvandla stadsdelen till innerstad med intensivare markanvändning samt en innerstadsstruktur med mindre kvarter, mötesplatser och stadsgrönska. "Programmet ska även tydliggöra var det är möjligt med höga hus och om utpekade kulturmiljöer kan bevaras". Enligt gällande program från 2014 bör Främre Boländerna utnyttjas till kontorsetableringar eftersom "närheten till resecentrum skapar attraktivitet för verksamheter, särskilt företag med stor regionalt upptagningsområde av arbetskraft. I delar av de nordvästra delarna finns även möjlighet att inrymma bostäder". I maj 2017 har Uppsala kommun sammanställt ett mer detaljerat strukturprogram för området med riktlinjer för områdets olika delar med hänsyn tagen till risker från befintliga verksamheter såsom GE Healthcare, Vattenfall, Bangården med flera där det nu till exempel står att det i den nordvästra delen ej tillåts uppföras bostäder då det "medför omfattande krav på anpassningar av omgivningen och begränsar möjligheterna för näringslivsutveckling i stadsdelen" och att området inom 50 meter från GE:s fastighetsgräns får de "befintliga husen vara kvar och användas som idag men att det blir svårt att få bygglov för en utökning av verksamheten". Nästa steg är en volymstudie som beräknas vara klar hösten 2017 och sedan en ny detaljplan över området. Flertalet befintliga fastig­hetsägare i Främre Boländerna är intresserade av att utveckla sina fastigheter och väntar på den nya detaljplanen så de kan utreda vad som kan vara lämpligt att utveckla på fastigheterna och om de planer som några redan har är möjliga att genomföra beroende på kommande detaljplan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration