Röster om gröna värden: Byggnaders egenskaper

Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs, och Staffan Haglind, 
Green Business Officer på Skanska, om hållbart byggande.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-09-16 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Hanna Claesson, miljöchef, Wihlborgs


Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor inom Wihlborgs?

– Vi jobbar övergripande med ­miljö- och klimatfrågor, störst ­fokus ligger dock på energiförbrukningen i våra fastig­heter eftersom det är där vi har mest miljöpåverkan. Som det ser ut i dagsläget har samtliga verksamhetsområden egna miljömål. Detta betyder att vi har miljömål som täcker allt från energi­effektivisering och miljö­certifiering av fastigheter till miljöfokus vid inköp, gröna hyreskontrakt, miljöaspekter vid förvärv och EDI-fakturering. Vi har även antagit en långsiktig vision mot år 2020 som säger att Wihlborgs ska fortsätta att växa men med minskad miljö­påverkan.
Artikelbild

Hanna Claesson
Bild: Wihlborgs


Vad har ni för miljöprofilerade projekt på gång i Öresund?

– Vi har för tillfället en handfull projekt igång där de flesta kommer att miljöcertifieras. MAX IV i Lund kommer att stå klart 2015 och där har vi valt att trippelcertifiera kontorsdelen enligt Miljöbyggad, Green Building och Breeam SV. I Malmö står Rondellhuset för projektstart när fastigheten är uthyrd och här är avsikten att miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad, nivå Guld. Så också för projektet Floretten i Helsingborg där vi även planerar för solceller. I Lund är vi igång med Landstinget där vår ambition är att fastigheten ska miljöcerfieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Även för ombyggnationen av Knutpunkten i Helsingborg har vi som mål att certifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad, Silver.

Hur skulle du säga att miljöintresset är generellt i branschen?

– Jag tycker att i många fall är det branschen som driver frågorna snarare än myndighetskraven. Titta bara på BBR:s krav avseende energiförbrukning i lokaler vid nyproduktion och jämför det med byggherrarnas egna mål. Under min tid i branschen (sedan 2006) tycker jag att intresset har ökat markant från såväl investerare som hyresgäster, kollegor och branschorganisationer.

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för fastighetsbranschen i dag?

– Det finns fler viktiga frågor. Några av dem kommer att växa sig allt starkare framöver (se mina svar på nästa fråga). Dock skulle jag vilja betona vikten av att fokusera på det befintliga fastighetsbeståndet ur ett miljöperspektiv. Dagens nyproduktionsprojekt medför exempelvis fastigheter med mycket låg energiförbrukning, men den verkliga utmaningen ligger i det befintliga beståndet.

Vilka tror du blir de viktigaste frågorna framöver?

– Frågan avseende ett företags leverantörskedja är redan viktig i dag, men kommer att bli än mer viktig fram­över. Att ha en dialog och uppföljning gentemot leverantörer avseende miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etik kommer att vara en del av ett företags överlevnad. Inte minst med tanke på dagens och främst morgon­dagens konsumentmakt. Det kommer också att bli viktigt ur fler perspektiv att hitta cirkulära modeller (cirkulär ekonomi) i sin kärnverksamhet. Detta är något som gynnar både miljön och ekonomin. Det kommer att vara av betydelse att hitta nya användningsområden i redan befintliga processer. Vad kan vi imorgon ta tillvara i en byggprocess som i dag går på deponi, och så vidare?

– I slutet av juni valde vi att på taket till en av våra fastigheter upplåta en boplats åt cirka 60 000 honungsbin. Denna typ av initiativ (ekosystemtjänst) kommer att bli allt vanligare. Framtidens företag förenar sin affärs­verksamhet med samhällsnytta och gärna genom att ge tillbaka till naturen.

Staffan Haglind,
Green ­Business Officer, Skanska


Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor inom Skanska?

– Miljö- och klimatfrågorna är av strategisk betydelse för Skanska och är en del av vår affärs­plan 2011–2015, som omfattar alla de länder vi verkar i. Skanska arbetar målmedvetet med en rad ­olika aspekter av hållbarhet och driver hela tiden utvecklingen framåt. Stort fokus ligger på att kraftigt minska energi- och vattenförbrukning samt koldioxidutsläpp. Allt större krav ställs på transparens avseende vilka ämnen och kemikalier som finns i byggmaterialen och att dessa är ofarliga och godkända. Att minimera spill och osorterat avfall från byggarbetsplatserna är andra viktiga områden. Med rätt kompetens går detta att göra kostnadseffektivt genom tydliga och tidigt satta mål samt smartare projektering och genomförande.
Artikelbild

Staffan Haglind
Bild: Skanska


– Förutom att vi uppnår en mindre miljöbelastning är hållbara kontor mer attraktiva för hyresgäster och investerare. Vi lever som vi lär och vill själva kunna utnyttja alla de fördelar som mer hållbara kontor erbjuder. Därför är Skanskas större kontor certifierade enligt Leed Platinum. Alla våra egenutvecklade kontor i Sverige, oavsett vilka som är hyresgäster, certifieras enligt minst Leed, nivå Guld.

Vad har ni för miljöprofilerade projekt på gång i Öresund?

– Just nu har vi en rad spännande kontorsprojekt i ­Malmö som alla är certifierade eller pre-certifierade enligt Leed, Platinum.

  • I Hyllie utvecklar vi Klipporna i tre etapper om ­totalt drygt 20 000 kvadratmeter.
  • Skanskas förra Malmökontor Österport om 10 000 kvadratmeter hyresgästsanpassas för Sweco som flyttar in vid årsskiftet.
  • Kontoret Malmö Live om drygt 10 000 kvadratmeter på Universitetsholmen med utmärkt läge vid Citytunneln och Malmös nya kongress och konserthus.
  • Just påbörjade Studio på Universitetsholmens norra spets om 20 000 kvadratmeter i fjorton våningar erbjuder ett fantastiskt läge med underbar utsikt över Malmö stad och Öresund.

Hur skulle du säga att miljöintresset är generellt i branschen?

– Intresset ökar efterhand från olika parter; utvecklare, hyresgäster, investerare, kommuner och kapitalmarknad. Det finns dock en tydlig skillnad mellan olika aktörer. Vissa företag och organisationer arbetar verkligen seriöst och aktivt med miljöfrågorna som en integrerad och naturlig del av den dagliga verksamheten. Andra företag och organisationer har kanske policies och talar om miljöfrågor men har i praktiken inte tagit några eller väldigt små steg. Vår erfarenhet visar tydligt att miljöfokus måste finnas med från tidigt skede och genom hela processen, vara målsatt samt följas upp för att uppnå önskat resultat. Avgörande för framgång är därför att välja rätt samarbetspartners.

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för fastighetsbranschen i dag?

– Stort fokus hos de flesta aktörer ligger på minskad energiförbrukning och miljöcertifieringar. Närhet till allmänna kommunikationer blir allt viktigare.

Vilka tror du blir de viktigaste frågorna framöver?

– Hur människor påverkas av byggnaders utformning kommer att bli mycket viktigare. En mängd studier visar att det finns ett tydligt samband mellan byggnaders egenskaper och människors hälsa, välmående och produktivitet. När fler företag tar med de här aspekterna i beslutsunderlagen kommer de att bli en mycket viktig faktor i valet av lokal. Varför tror vi det?

– Personal är de allra flesta företags viktigaste tillgång. Att ha friska arbetsplatser och ta väl hand om sina medarbetare gör det enklare att attrahera och behålla personal. Men det är också ur ett ekonomiskt perspektiv mycket intressant eftersom kostnaden för personal är ungefär 100 gånger större än kostnaden för energi på kontorsarbetsplatser. Kan en lokal med bra dagsljus och belysning, frisk luft och rätt temperatur göra att personalen samlat blir en procent friskare och mer produktiva, är det enkelt räknat värt lika mycket som hela kostnaden för energi! Studier visar att potentialen är mycket större än så, varför fokus på detta området sannolikt kommer att öka.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration