Så ska Uppsala växa och tillgodose den starka inflyttningen

Stadens snabba tillväxt ställer krav på produktion av nya bostäder men även på andra områden behövs insatser, som p-platser och lokaler för olika verksamheter eller service. Claes Du Rietz tar här upp några av de projekt som har påbörjats eller kommer att påbörjas inom en snar framtid.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Nyproduktionen sker dels med förtätning men det planeras även nya områden på befintlig industrimark eller på obebyggd mark.

I centrala Uppsala råder en hektisk byggfeber. Produktionen av Bågenhusen på Stationsgatan intill centralstationen är slutförda med ett nytt Radisson Blu-hotell och en kontorsbyggnad med butiker i markplan.

Söder om Frodeparken pågår för fullt Upp­sala­hems byggnation av 70 hyreslägenheter med en förskola och butiker i markplan.
Artikelbild

Mellan denna byggnad och Bågenhusen påbörjas i år uppförandet av 116 bostäder i sju huskroppar samt sju–tio lokaler om totalt 3 900 kvadratmeter.

I kvarteret Svalan sker en påbyggnad på gamla Epa-huset. I ett första steg byggs byggnaden på med ett kontorsplan och fasaden flyttas ut mot Vaksala­gatan. I nästa steg planeras en påbyggnad med fyra plan mot Dragarbrunnsgatan. När projektet är färdigt ökar fastig­hetens yta från 10 000 till 14 000 kvadratmeter.

På Eddagatan finns två byggnader som i början av 1900-talet uppfördes för industriändamål. På 1970-talet omvandlades de till kontor och nu planeras de att byggas om till bostäder. På en tomt intill skall ett nytt bostadshus uppföras. Totalt rör det sig om 60 nya bostäder.

På andra sidan Kungsgatan, intill Mikaels­kyrkan, planerar Uppsalahem att producera 180 hyres­rätter samt en förskola.

Ett annat sätt att förtäta är att utnyttja befintlig parkeringsmark vilket kommer ske i Kvarngärdet genom att producera 400 nya hyresrätter längs Råbyvägen. På liknande sätt planeras det i Gränby att produceras 700 nya hyresrätter. På Kvarntorget ska en påbyggnation av gamla Migo ske med två punkthus med elva våningar och totalt 55 bostäder. På handelsbyggnadens tak mellan punkthusen ska en takpark om totalt 400 kvadratmeter anläggas och i markplan blir det butiker och servering.

Produktioner med omvandling av områden


I Kungsängens industriområde fortsätter områdets omvandling till Industristaden med nya bostadsbyggnader. Enligt kommunens program för Kungsängen skall området ha en blandning av bostäder, affärer, kontor, servering, förskolor och skolor. För att skapa flexibilitet ställs det krav på fyra meters takhöjd invändigt i markplan för att möjliggöra framtida omvandling av ytorna till offentlig verksamhet beroende av framtida behov.

Även på Kapellgärdet fortsätter områdets omvandling från industriverksamhet till bostäder med nya produktioner.

I Börje Tull pågår uppförandet av ett nytt stadsdelscentrum med butiker för handel och servering runt ett nytt Torg, Mimmi Ekholms plats.

Runt torget bygger Uppsalahem hyresbostäder och bakom torget produceras bostadsrätter och ytterligare hyresrätter samt en förskola.

På andra sidan järnvägen i hörnet Börjegatan och Fyris­vallsgatan planeras ytterligare 550 bostäder. Därefter kommer den stora omvandlingen av det gamla industriområdet i Börje Tull där planer finns på ytterligare 1 500 bostäder med byggstart 2015. I Rosendal skapas ett nytt bostadsområde med bostadsrätter och hyresrätter. Uppsalahem skapar i området ett kvarter med 250 ungdomslägenheter. Ett annat stort område under omvandling är före detta kraftledningsstråket, Östra Sala Backe. Området ska kännetecknas av variation och brokighet i innehåll och utformning.

Staden får inte glömma helhetsperspektivet


När staden växer är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv för att Uppsala skall växa på ett bra sätt. Grönområden, gator och torg är viktiga i en tätare stad. Även kollektivtrafik, kultur och nöjen måste tillgodose den växande staden. Per G Persson, professor i landskapsplanering på SLU, hävdar att när en stad växer snabbt måste man även se till att man inte bara fastighetsförtätar utan också stadsförtätar, det vill säga låter staden även växa socialt och kulturellt. Socialt hållbara miljöer är avgörande i slutändan för om folk slår sig ner, känner sig trygga och trivs och det är en utmaning när Uppsala växer.

Claes Du Rietz, kommersiell fastighetsmäklare på Mäklar­huset Nordström & Partners Transaktioner


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration