"En stor outnyttjad potential"

Lennart Hedström och Kjell Johansson representerar fastighetsägare med olika perspektiv på utvecklingen av Södra Älvstranden. Här ger de sina synpunkter.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-05-12 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter


Lennart Hedström och Kjell Johansson representerar fastig­hetsägare med olika perspektiv på utvecklingen av Södra Älvstranden. Här ger de sina synpunkter. text: Nicklas Tollesson
Artikelbild

Lennart Hedström
Bild: Nicklas Tollesson


Hur ser du på Södra Älvstranden?

– Vi tycker att Södra Älvstranden är mycket intressant och vi vill ­expandera här, särskilt då i området Norra Masthugget. Denna del ligger mycket nära det absolut mest centrala Göteborg men har en stor outnyttjad potential.

– Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse från hyresgäster att lokalisera sig här vilket också avspeglas i en bra hyresutveckling.

Ni äger två fastigheter på Första Långgatan, bland annat den med ert eget kontor på Första Långgatan 17. Vilka fördelar finns med det här kontorsläget?

– Områdets fördelar är givetvis det centrala läget. Linné­staden med långgatorna, Göteborgs Soho, lockar många.

– Området är också lättillgängligt – det är väl försett med allmänna kommunikationer och är bra för bilburna. På sikt kommer också en av Västlänkens stationer att komma upp i närheten.

Hur vill ni utveckla området?

– Vi ingår i en grupp fastighetsägare/intressenter som tillsammans med staden ska utveckla området. Våra planer omfattar dels att skapa ytterligare byggmöjligheter på våra två befintligt ägda fastigheter, bland annat bostäder, och dels att få marktilldelning på Masthamnskajen för i första hand verksamhetslokaler. Vårt förslag till staden är att på Masthamnskajen bygga upp en klustermiljö för verksamheter inom internationell handel, arbetsnamnet är Global Business Gate. Här inkluderas givetvis akademiska verksamheter med koppling mot logistik och så vidare. Jämför de motiv som ligger bakom till exempel Lindholmen Science Park. Sammanfattningsvis kan sägas att våra strategier i Göte­borg fokuseras på Masthuggsområdet just nu.

Hur tror du att området kring Järntorget ser ut om tio år?

– Om fem till tio år har Första Långgatans i dag gapande tomrum bebyggts med bostäder. Våra fastigheter har "expanderat" med bland annat en högre byggnad innehållande bostäder nedanför Masthuggstorget.

– På Masthamnskajen finns en tät och hög bebyggelse innehållande en blandning av verksamhetslokaler och bostäder. Här finns ett internationellt känt kluster av verksamheter som alla kännetecknas av att arbeta med internationella affärer.

Kjell Johansson, förvaltningschef för BRF Masthugget


BRF Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening och ligger i kanten av det stora utvecklingsområdet. Vad tycker ni om de stora utvecklingsplanerna som finns för ytorna mellan er förening och älven?
Artikelbild

Kjell Johansson
Bild: Thomas Johansson


– Föreningen ställer sig positiv till att det pågår ett ­arbete med planerad nybyggnation och förädling av området i Norra Masthugget.

Hur kommer byggnationen att påverka er?

– För boende i vår förening kommer nyproduktionen att inverka negativt på den värdefulla utsikten över hamnen. Många kommer helt att förlora denna boende­kvalité. Det är därför av största vikt att hänsyn tas till befintlig bebyggelse samt att området utformas så att nya kvalitéer och nyttigheter tillförs.

Vilka risker ser ni med ökad exploatering?

– Inom föreningen finns en oro för att exploatering skall ske utan hänsyn till befintlig bebyggelse. För oss är genomsiktlighet och en naturlig koppling till älven viktiga faktorer. I övrigt ser vi det som självklart att Göte­borgs stad måste förädla och exploatera de områden som finns längs Södra Älvstranden.

Viktiga frågor för att utvecklingen ska bli så positiv som möjligt?

– När vi lämnade in synpunkter på programmet för området lyfte vi fram Oscarsleden och Stena Line som två centrala frågor. Oscarsleden med sina stora trafikflöden utgör en barriär som skapar miljö- och ljudmässiga problem. En nedgrävning av leden möjliggör ett stort antal produktionsalternativ. I det fall Oscarsleden lämnas utan åtgärdande måste ljudmässiga barriärer byggas in i den nya produktionen. Detta begränsar påtagligt husens möjliga utformning och var upplåtelse av bostäder kan ske.

– Stena Line skall enligt uppgift lämna Masthuggs­kajen år 2020. Detta ger Göteborgs stad en möjlighet att i denna del av Göteborg förverkliga sin vision om en central älvstad med koppling ner till älven.

Ni äger en hel del kommersiella lokaler. Vad har ni ledigt i dagsläget?

– Vi har i nuläget en ledig kontorslokal på Andra Långgatan 46 med en yta på 514 kvadratmeter. Lokalen kommer att marknadsföras mer aktivt när vi är klara med nyproduktionen av bostadslägenheter på den ovanliggande Masthuggsterrassen.

Hur ser din vision av Norra Masthugget om tio år ut?

– Min förhoppning är att området mellan Järntorget och Stigbergsliden ska bli en stadsdel som det finns anledning att besöka. Det gäller att finna en identitet som är unik. Med området vid Masthuggskajen, närheten till centrala staden, fiskhamnen och Norra Älvstranden finns förutsättningarna att skapa Göteborgs mest attraktiva stadsdel. Stadsdelen måste vara levande dygnet runt och fyllas med blandade verksamheter. Ett samlat butiksområde med genomtänkta etableringar. Ett samlat stråk vid älven med cafeér och restauranger. I min vision ser jag ett område utan tung genomgående biltrafik, med goda kommunikationer, trygga cykel- och gångstråk. Ett område för boende, arbete, rekreation, kultur och nöjen. Offentliga rum av olika slag för alla åldrar. Jag ser ett område mellan Masthuggstorget och Masthuggskajen med grönytor och möjligheter till olika typer av rekreation. En båthamn vid Masthuggskajen med skärgårdsbåtar, småbåtar och Älvsnabben för koppling till Norra Älvstranden.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration